75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

Koszalin, dnia 01.06.2018 r.

 

Regulamin promocji „ 3 miesiące monitoringu za 15 zł”

 

§ 1

Postanowienia wstępne
1. Organizatorem promocji „3 miesiące monitoringu za 15 zł” jest Unia Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Lechickiej 23, 75-837 Koszalin, NIP 669-25-16-360, KRS 0000416807
2. Promocja trwa w okresie od  1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3. Treść regulaminu promocji znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej : www. unia.koszalin.pl

§ 2

Warunki uczestnictwa i zasady promocji
1. W promocji mogą uczestniczyć nowi klienci indywidualni Unia Sp. z o.o. w Koszalinie, którzy w okresie trwania promocji zawrą z Organizatorem umowę na montaż systemu alarmoweg i dokonają zapłaty za jego zainstalowanie.
2. Umowa na realizację usług ochrony w formie monitoringu będzie zawarta na okres nie krótszy niż 2 lata (bez możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy) na warunkach określonych w umowie.
3. Promocja obejmuje świadczenie usługi monitoringu przez 3 (słownie: trzy)  pierwsze kolejno następujące po sobie miesiące w łącznej promocyjnej cenie  15 zł brutto.
4. Odpłatności za pozostałe miesiące objęte zawartą z klientem indywidualnym umową  będzie w cenie regularnej określanej w umowie.
5. Rozłożenie należności z tytułu  montażu systemu na raty  nie wpływa na możliwość udziału w promocji.
6. Uczestnik promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu nie wnosi do niego uwag oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.